Landelijke oktobercampagne 2013

Contactpersoon

Doel(en) van de actie
Slogan: 'Wat doe JIJ bij brand? Blijf uit de rook!'
Het doel van de brandpreventieweken 2013 is het bevorderen van het brandveiligheidsbewustzijn van de doelgroep, het laten plaatsen en onderhouden van rookmelders en het afspreken en oefenen van een vluchtplan in de thuissituatie leidend tot:
a. Vergroting van veiligheidsbewustzijn rond brand, gemeten door de inschatting van de kans op brand & de attitude rond preventieve maatregelen
b. 3% meer geplaatste, werkende rookmelders in de woningen t.o.v. 2012.
c. 4% meer afgesproken en geoefende vluchtplannen bij particulieren die verantwoordelijk zijn voor kinderen t.o.v. 2012

Omschrijving
De 2013 campagne is gericht op thuiswonende senioren. Zij vormen een groeiende groep, waarbij uit onderzoek naar voren komt dat deze veel extra risico loopt bij brand. 65-plussers blijven langer thuis wonen en geven zelf aan met verschillende lichte tot grote beperkingen te kampen. De campagne wijst hen op hun eigen verantwoordelijk om brandveilig te wonen en biedt hiervoor tips en checklist.
Zoals ieder jaar worden de brandpreventieweken gekoppeld aan een centraal thema. Hiermee willen we bereiken dat de preventieboodschap richting de burgers een duidelijk en eenduidig gezicht krijgt. Dit thema is Wat doe JIJ bij brand? Blijf uit de rook!en krijgt onder meer praktische invulling door:
- ontwikkeling van specifieke voorlichtingsmaterialen: zoals posters, kranten e.d.
- opzetten van een landelijke campagne gericht op specifieke doelgroep(en) in de pers en op radio.
- jaarlijks toevoegen van nieuwe best cases voor projecten welke brandweer kan oppakken.

Download: > Evaluatie Brandpreventiewekencampagne Wat doe JIJ bij brand 2013

Vervolgactie/aanvulling
De campagne Wat doe JIJ bij brand zal in 2014 verlengd worden. Dan zal de focus zijn: Vluchten moet je oefenen. Ook zullen er nieuwe materialen toegevoegd worden.

Foto's
Mini-magazine senioren Wat doe JIJ bij brand Brandpreventieweken 2013

Startjaar
2013

Betrokken Partners

Brandweer Nederland
www.brandweer.nl

Instituut Fysieke Veiligheid
www.ifv.nl

Ministerie van Veiligheid en Justitie
www.minvenj.nl

First Alert
www.firstalert.nl