Broodje Brandweer door 3 Veiligheidsregio’s Brabant

Contactpersoon

  • · Wouter van der Dennen
  • · De drie Brabantse Veiligheidsregio's
  • · E mail >
  • · 0402203736
  • · Twitter

Doel(en) van de actie
De jaarlijks terugkerende brandpreventieweken hebben als doel de aandacht van het Nederlands publiek te vestigen op brandveiligheid en -preventie, specifieker:
- Het voorkomen van brand en het voorkomen van brandwonden;
- Het voorkomen van de uitbreiding van een brand (rookmelders, blusmiddelen);
- Het voorkomen van de gevolgen van brand, ofwel tijdig kunnen vluchten (vluchtroutes, vluchtmiddelen).
Het thema van de landelijke campagne in 2014 is ‘Wat doe jij bij brand? Vluchten moet je oefenen’ gericht op zelfstandig wonende senioren.

Omschrijving
Voor de doelgroep 65-plussers op alle kazernes een lunch ‘Broodje Brandweer’ organiseren. Hier werden ze ontvangen door ‘hun eigen lokale brandweermedewerkers’ in de remise van de brandweerkazerne.
Tijdens de lunch werden de aanwezigen door brandweerpersoneel getrakteerd op een gesprek over brandveiligheid. Onder het genot van een broodje en een drankje kwamen de 65-plussers en brandweermedewerkers met elkaar in gesprek over brandveiligheid met bijzondere aandacht voor het ‘voorkomen, ontdekken en vluchten bij brand’.

Vervolgactie/aanvulling
Naast Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost waren ook onze collega Veiligheidsregio’s uit Brabant-Noord en Midden- en West-Brabant actief met Broodje Brandweer. In de gehele provincie konden we op deze manier alle 65+-ers uit onze provincie uitnodigen voor een lunch op de kazerneposten. De draaiboeken van de drie regio’s werden zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd ervaringen werden met elkaar gedeeld en daar waar mogelijk werden benodigdheden gezamenlijk ingekocht. Vooral op het gebeid van communicatie (naar buiten) werd éénduidigheid voor de gehele provincie nagestreefd.

Foto's
Broodje Brandweer Brabant regio's 1 Broodje Brandweer Brabant regio's 2 Broodje Brandweer Brabant regio's 3

Startjaar
2014

Extra ontwikkelde attributen:

Download: > placemat Broodje Brandweer Brabant regio’s

Do's/Don'ts
1. Betrek het personeel dat betrokken wordt bij de voorbereiding en/of uitvoering van een project in een vroegtijdig
stadium om het doel en de verwachtingen met elkaar te delen.
2. Brandweervrijwilligers hebben kunnen ervaren hoe leuk en belangrijk het is om een brandveiligheidsboodschap
uit te dragen.
3. Broodje Brandweer is een unieke kans om medewerkers van verschillende afdelingen en posten met elkaar in
verbinding te brengen.
4. Samenwerking tussen de drie Brabantse Veiligheidsregio’s is door de betrokkenen als zeer positief ervaren.
5. Zorg bij de start van een project voor een zo concreet mogelijke inschatting van de benodigde financiële
middelen.
6. Samenwerking met een vakgroep als de KBO (Katholieke Bond voor Ouderen) versterkt het resultaat van het project en bied mogelijkheden om mensen via reeds bestaande netwerken laagdrempelig te bereiken.
7. De lokale en regionale media hebben veel aandacht besteed aan deze actie, zowel de bezoekers als de media
hebben de brandweer positief in het nieuws gebracht.
8. Om goed op de invulling van de landelijke brandpreventieweken in te kunnen spelen is het wenselijk om de
thema’s en doelgroepen in een vroegtijdig stadium vast te stellen.
9. Er zijn veel gesprekken gevoerd over brandveiligheid ook buiten de bijeenkomsten om. Concreet resultaat is
moeilijk meetbaar, maar duidelijk is wel dat zowel bezoekers als personeel zeer lovend zijn over het bereikte
resultaat.
10. Er is een behoefte bij ouderen om met deskundigen te praten over brandveiligheid.
11. Het merendeel van de ouderen (83%) heeft al een werkende rookmelder in huis.
12. Het grootste deel van de bezoekers heeft naar aanleiding van de bijeenkomst aandacht besteed aan
brandveiligheid in hun woonomgeving.
13. Veel ouderen beschikken wel over internet, maar een groot deel reageert liever via telefoon, brief of persoonlijk.